blog

Beth yw Pythefnos Gofal Maeth©?2

Beth yw Pythefnos Gofal Maeth© 2022?

Pythefnos Gofal Maeth© 2022 – Amser i ddathlu’r gymuned faethu!

Pythefnos Gofal Maeth© 2022 yw’r ymgyrch fwyaf i godi ymwybyddiaeth o ofal maeth yn y Deyrnas Unedig, a gaiff ei chyflwyno gan elusen faethu flaenllaw The Fostering Network. Thema eleni yw Cymunedau Maethu (#FosteringCommunities) i ddathlu nerth a chydnerthedd cymunedau maethu a’r cyfan a wnânt i sicrhau fod plant yn derbyn gofal a chefnogaeth i ffynnu.

Mae’n gobeithio rhoi sylw i’r llu o ffyrdd y mae pobl yn y gymuned faethu wedi cefnogi ei gilydd yn ystod pandemig Covid-19 – ac i amlygu’r angen am fwy o ofalwyr maeth ymroddedig.

P’un ai ydych wedi buddsoddi yn y broses faethu eisoes, newydd ddechrau ar eich taith neu â diddordeb mewn maethu, mae Pythefnos Gofal Maeth© 2022 yr union beth i chi ymchwilio mwy ar y gymuned hon a manteisio i’r eithaf arni.

Pam fod Pythefnos Gofal Maeth mor bwysig?

Eleni, yn fwy nag erioed, rydym angen Pythefnos Gofal Maeth©. O bandemig i ryfeloedd mewn gwahanol rannau o’r byd, mae plant yn cael eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd geni ac mwy o angen teuluoedd maeth nag erioed o’r blaen. Felly yn ystod Pythefnos Gofal Maeth© 2022 rydym eisiau rhoi sylw i waith anhygoel ein gofalwyr maeth a dangos i chi sut y gallech wneud gwahaniaeth i fywydau plant lleol ym Mlaenau Gwent drwy ystyried maethu.

Sut y gallaf gymryd rhan?

Mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan yn y Pythefnos Gofal Maeth©. Yn gyntaf, os ydych yn ystyried dod yn ofalwr maeth yna gallwch gysylltu â ni heddiw. Nid oes unrhyw gwestiwn yn rhy wirion, dim ymholiad yn rhy fawr i’n tîm ymroddedig. Yn ail, gallwch rannu eich profiadau ar y cyfryngau cymdeithasol am eich cymuned faethu a dweud eich stori faethu; po fwyaf y codwn ymwybyddiaeth, y mwyaf o blant y gallwn ganfod cartrefi maeth saff a diogel iddynt. Peidiwch anghofio tagio tudalen Facebook Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent!

Gallwch hefyd ymweld â gwefan swyddogol The Fostering Network i ganfod yn union beth maent yn ei wneud ac i gael mwy o wybodaeth ar y gymuned faethu wych. O sêr y byd adloniant i Aelodau Seneddol, bydd cynifer o bobl yn cymryd rhan yn y Pythefnos Gofal Maeth© felly gwnewch yn siŵr eich bod yn chwarae eich rhan yn yr ymgyrch newid bywyd yma.

Story Time

Stories From Our Carers

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch